Cache

המטמון (Cache) הוא זיכרון מיוחד הנחשב המהיר ביותר במערכות מחשב.

המתמון יכול להיות מותמע בזכרון הראשי או ברכיב זיכרון מהיר נפרד.