Socket

הסוקט אומר למחסנית IP של המארח לאיפה לחבר את תזרים הנתונם כדי שהוא יוכל להתחבר לאפליקציה נכונה.

סוקט שרת (הצד שמחקה לחיבור) יאזין לחיבור בפורט מוגדר מראש, וסוקט לקוח (זה שמנסה להתחבר ) ינסה להתחבר למספר פורט שהשרת מאזין בו וכך יווצר חיבור.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !