NAT

Network Address Translation. שימוש בכתובת אחת או מספר קטן מאוד של כתובות פומביות כדי לשרת מספר רחב של מארחים ברשת פנימית. המארחים מקבלים כתובות פרטיות שונות ולאחר מכן מועברים לכתובת הפומבית לצרכי ניתוב אל מחוץ לרשת הפנימית.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !