Digital Signature Algorithm (DSA)

אלגוריטם הצפנה אסימטרי שמייצר חתימה מזוג מספרים ראשוניים גדולים מאוד. החתימה נוצרת כך שהיה ניתן לזהות את החותם ולוודא שהנתונים החתומים לא עברו שינוי.