Demilitarized Zone (DMZ)

אזור מפורז הוא תת רשת שיושבת בין הרשת הפנימית של הערגון לרשת החיצונית (האינטרנט). אזור מפורז עוזר לאפשר את מודל הגנה בשכבות על הרשת על ידי סגמנטציה של הרשת הפנימית בכפוף לדרישות האבטחה של המערכת ופוליסות. מאפשר תעבורה בין אזור מאובטח ללא מאובטח ולהפך.