Dictionary Attack

התקפה שמנסה את כל האפשרויות ברשימה שנוצרה מראש לפריצת סיסמא או מפתח. בשונה מתקיפת Brute force שבה מנסים את כל התווים האפשריים לפי הסדר.