Input Validation Attacks

זוהי צורת תקיפה שבה התוקף שולח קלט לא צפוי למערכת בנסיון לבלבל או לעקוף את אבטחת המערכת.

תקיפות אלו כוללות SQLI , XSS ו Buffer Overflow.

הורידו את אפליקציית סייבר סקול עכשיו !